1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Over onze school

Wij zijn een school voor algemeen bijzonder basisonderwijs en hechten aan onze humanitaire grondslag. We staan open voor kinderen van alle gezindten en uit alle etnische achtergronden.

Het bevoegd gezag van onze school berust niet bij de overheid, maar bij een deskundig bestuur, dat bestaat uit ouders/verzorgers van onze leerlingen.

In ons onderwijskundig concept staat de instructie centraal. Daarom starten wij vanuit de instructie aan de groep, gevolgd door het zelfstandig (ver)werken door de leerlingen. Er vindt verlengde instructie plaats voor kinderen die dat nodig hebben en er is verdiepende stof voor leerlingen die dat aankunnen. Het gebruik van taakkaarten leert kinderen hun werk te plannen (verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling) en draagt bij aan het effectief gebruik van de leertijd.

Binnen ons onderwijs benutten wij de mogelijkheden van ieder kind om zich op zijn of haar niveau te ontwikkelen, rekening houdend met verschillen in mogelijkheden en interesses. De kinderen krijgen eigen verantwoordelijkheid in hun leerproces en leren samen te werken. Onze school biedt een veilige en geborgen omgeving waar men elkaar respecteert, waardoor ieder kind optimaal kan functioneren.

Kinderen ontvangen vanuit hun specifieke behoeften hulp. Dit gebeurt in samenwerking met ouders, leerkrachten en ondersteunende instanties. Om de gewenste kwaliteit te bieden aan alle kinderen zijn de groepen evenwichtig opgebouwd. Er is een balans tussen groepsgrootte en het aantal zorgkinderen. Onze school telt 9 groepen (3 kleutergroepen, groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

In ons humanitaire onderwijs leren wij de kinderen respect te tonen voor mensen en overtuigingen in een multiculturele samenleving.

Het natuuronderwijs kenmerkt zich door ontdekkende activiteiten binnen en buiten de school en draagt bij aan waardering voor en kennis van natuur en milieu.

Het welzijn en de natuurlijke ontwikkeling van ieder kind zijn gezamenlijke belangen van ouders en leerkrachten. Daarom staan leerkrachten open voor de dialoog met ouders.

Waar mogelijk helpen ouders op onze scholen.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids..