Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

informatiepagina groep 5

Welkom op de pagina van groep 5. Op deze groepspagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken. Leerjaar 5 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen. De kinderen worden steeds zelfstandiger. We kunnen goed inspelen op wat en hoe ze willen leren.

Pedagogisch klimaat

We doen veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind respect leert hebben voor een ander. Zo werken we veel met coöperatieve werkvormen. Ook geven we speciale lessen uit onze methode voor sociaal emotionele vorming Kwink waarin de kinderen allerlei opdrachten krijgen die te maken hebben met hoe je met elkaar om gaat, het tonen van emoties, het inleven in een ander, e.d.

Taakgericht en zelfstandig leren

Elke week krijgen de kinderen een weektaak met daarop leerstof voor verschillende vakken. Elke dag hebben wij in ons programma tijd ingeroosterd voor de kinderen om hiermee aan de slag te gaan. We leren de kinderen taken plannen én zelfstandig te maken. Bij sommige taken mogen of moeten de kinderen ook samenwerken. Ook zijn er taken die op een chromebook gedaan worden. Denk daarbij aan het oefenen van rekenen, spelling en woordenschat.  Zo leren we de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.

Taal & Spelling

We werken met taal- en spellinglessen uit de methode ‘Staal’.  Staal werkt met betekenisvolle thema’s en legt zo een sterk kennisfundament. Zoals in elke methode wordt er aandacht besteed aan woordenschat, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en het schrijven van teksten. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. In dit document ziet u welke thema’s er zijn in groep 5.

Bij spelling leren de kinderen volgens vaste regels woorden goed te spellen.  In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen. In dit document staat extra informatie over de spellingmethode Staal en de spellingcategorieën in groep 5.

Rekenen

Wij werken met de methode Rekenrijk. Elke dag staat rekenen op ons programma. Na de instructie worden de sommen geoefend met behulp van Snappet. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een ‘uitrekenschrift’.  Uw kind heeft zijn/haar eigen chromebook. Door de directe feedback tijdens het digitaal oefenen, leert uw kind al snel ontdekken hoe het gaat. Ook wij krijgen door middel van een ‘dashboard’ snel inzicht in hoe uw kind rekent. Gaat het goed? Dan krijgt uw kind automatisch meer uitdaging in de sommen. Gaat het nog niet zo goed? Dan krijgt uw kind meer instructie en herhaling. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een uitrekenschrift, zodat kinderen ook op papier rekenstrategieën kunnen toepassen en rekenproblemen kunnen oplossen.

We leren de kinderen strategieën zoals splitsen, rijgen en het gebruik van een getallenlijn. De volgende aspecten komen dit jaar aan de orde: Getalbegrip van 0 tot 1000, kennis en opbouw van de telrij, optellen en aftrekken tot 1000 d.m.v. verschillende rekenstrategieën, vermenigvuldigen en delen en beheersing van de tafels 1 t/m 10. Klokkijken, meten en wegen. Rekenen met oppervlakte en omtrek komen ook aan de orde.

Wilt u uw kind thuis helpen? Prima. Klik hier voor de uitleg van de basisstrategieën die uw kind op school leert. Het is belangrijk dat u die ook hanteert.

Schrijfonderwijs

Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’. In groep 5 werken we aan  het automatiseren van het verbonden schrift en het schrijven tussen aangegeven liniatuur. Doel van ons schrijfonderwijs is het ontwikkelen van een vlot en leesbaar handschrift. De kinderen schrijven met de vulpen die zij in groep 4 van school gekregen hebben.

Lezen

We gebruiken veel verschillende leesvormen. We oefenen met stillezen, ralfilezen, tutorlezen en duolezen. We maken gebruik van verschillende bronnen: leesboeken, prentenboeken, kranten en tijdschriften. Ook zetten we leesbladen in om het leestempo te bevorderen. We maken ook opdrachten over de boeken die we lezen waarbij we opschrijven wat we van het boek vinden.  In groep 5 geeft uw kind tenminste één boekpromotie presentatie. Meer over het houden van een boekpromotie presentatie leest u op de ‘leren leren’ pagina.

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Op school maar ook thuis.  Hoe vaker kinderen lezen, hoe groter hun woordenschat wordt. Hoe vlotter uw kind kan lezen, hoe leuker ook de boeken worden waaruit gekozen kan worden. Op onze Scoopit pagina staan ook tips voor leesbevordering.

Begrijpend lezen

We gebruiken de methode ‘Leeslink’.  Deze digitale methode gaat uit van de actualiteit en maakt elke week een tekst voor begrijpend lezen hiervoor. Door bepaalde vraagstelling worden kinderen gestuurd in hun denken, die vraagstelling vindt ook plaats voordat de tekst gelezen wordt. De kinderen krijgen met behulp van een stappenplan de volgende zeven strategieën aangeleerd: leesdoel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten. Naast Leeslink maken we gebruik van teksten en boeken waarbij we de leerlingen o.a. leren verbanden te leggen (bijv. oorzaak-gevolg), deze teksten worden gekoppeld aan de lessen en doelen van wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie

We werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie ‘Blink Wereld’. Waarom wij gekozen hebben voor een geïntegreerde methode leest u hier. De kinderen werken aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap in samenhang aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Hierbij is er veel aandacht voor onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met een onderzoeksvraag. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.

Voor extra natuurlessen maken we gebruik van het aanbod van de organisatie NME (Natuur en Milieu Educatie). De kwekerij en de kinderboerderij bieden lessen aan d.m.v. een excursie en/of een leskist.

Studievaardigheden

Met onze lessen uit de methode Blits leren kinderen middelen en mogelijkheden die ze hebben optimaal te benutten. Zo leren ze om informatie uit allerlei bronnen te halen: van een voedingswaardetabel tot een bericht op sociale media. Ook ontdekken ze hoe ze slimme strategieën kunnen inzetten om effectiever te studeren en beter te plannen. Van al die vaardigheden profiteren ze volop op school, maar zeker ook daarbuiten.

Engels

Sinds 2013 geven wij Engels vanaf groep 1. In de bovenbouw hebben wij hiervoor de methode Discovery Island  van uitgeverij Pearson.  Discovery Island is een digitale lesmethode voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve opdrachten en werkboekopgaven ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. De methode is vooral gericht op luisteren en spreken. Waarom wij VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) aanbieden leest u op onze webpagina Engels.

Digitale geletterdheid

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Programmeren.  De basis- en informatievaardigheden komen geïntegreerd aan bod bij de verschillende vakken. De kinderen leren bijvoorbeeld bij Wereldoriëntatie hoe zij informatie moeten opzoeken. Bij het maken van presentaties worden veel basisvaardigheden geoefend. Ook thuis gebruiken kinderen steeds meer het internet om informatie op te zoeken of zich te vermaken, maar weten nog onvoldoende de informatie op waarde te schatten. Om hun daarbij te helpen besteden we ook aandacht aan Mediawijsheid. Ook hebben we lessen in programmeren om de kinderen vaardigheden te leren als structureren, logisch nadenken, ruimtelijk inzicht en  probleemoplossend  en creatief denken.

Verkeer

Van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen wij het lesmateriaal ‘Op voeten en Fietsen’.  Met deze verkeerseducatielijn voor groep 1 t/m 8 geven wij verkeersonderwijs volgens een doorgaande leerlijn die voldoet aan de kerndoelen uit het leergebied ‘mens en samenleving’. De kinderen krijgen in totaal 8 verkeerskrantjes per schooljaar.  In dit schooljaar wordt lesgegeven in veilig naar school, veilig spelen, veilig oversteken, veilig fietsen en veilig meerijden.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gym van onze vakleerkracht. In dit rooster ziet u wanneer groep 5 gymt. De kinderen dragen een T-shirt (met hun roepnaam in grote letters op voor- en achterkant), een sportbroekje en gymschoenen. Zonder gymkleding mag uw kind niet meedoen in verband met veiligheid en hygiëne. De kinderen dragen lange haren in een staart en alle sieraden zijn af!

Na elke gymdag gaat de gymtas weer mee naar huis. Eind januari gaan we 9 keer zwemmen in plaats van gymmen. Het zwemmen wordt verzorgd door instructeurs van Optisport en is op donderdagochtend. De gymles op de vrijdag komt dan te vervallen.

Expressievakken

Voor kunstzinnige vorming maken we gebruik van de methode EigenwijsNext voor zang, dans, drama, muziek en beeldende vorming. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van Kunst Centraal voor boeiende excursies en gastlessen.

Presentaties

Het geven van presentaties leren de kinderen spelenderwijs tijdens de Blink lessen. Deze presentaties worden op school voorbereid. In dit leerjaar houden alle kinderen een boekpromotie. De volgende uitleg geven wij aan de kinderen:

boekpromotie: Vertel in het kort de inhoud van het boek. Waarom koos je dit boek? Je mag een bladzijde voorlezen. Probeer zó enthousiast te vertellen over je boek dat al je klasgenootjes het ook willen lezen! 

Wat moet je thuis doen?

In groep 5 krijgen de leerlingen geen huiswerk. Wel kan het voorkomen dat uw kind expliciet extra oefenstof mee naar huis krijgt. In dat geval ontvangt u hier informatie over van de leerkracht. Het voorbereiden van een boekpromotie of spreekbeurt gebeurt wel thuis.

Wat kun je thuis doen?

Onze leerlingen kunnen thuis inloggen op hun digitale leeromgeving COOL.  Zo kan uw kind thuis dezelfde toepassingen gebruiken als in de klas. In COOL staan bijvoorbeeld tegels naar de programma’s van Staal, Blink, Muiswerk, Gynzy en Squla. Voor Squla is een aparte login nodig (deze krijgt uw kind van school) en dit programma kan alleen tijdens schooltijden gebruikt worden. Voor vrijwel alle overige toepassingen in COOL geldt dat uw kind automatisch toegang heeft zodra het ingelogd is met zijn of haar schoolaccount.

Alles over inloggen en het gebruik van COOL leest u in dit document.

Overige tips voor bruikbare sites voor thuisgebruik staan op onze Scoop.it! pagina.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?