Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

Informatiepagina groep 8

Welkom op de pagina van groep 8. Op deze groepspagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken. Leerjaar 8 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen met speciale activiteiten zoals kamp, de eindcito, een interscholaire sportdag en de musical.

Wat is belangrijk dit jaar?

De kinderen worden steeds zelfstandiger en we kunnen goed inspelen op wat en hoe ze willen leren. Ook komt er nog meer nadruk te liggen op de vaardigheden die de kinderen nodig hebben om ook in het Voortgezet Onderwijs te kunnen slagen. De kinderen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Is het huiswerk op tijd af? Zijn de spullen in orde? Staat alles goed in de agenda? Wat doe je als je afwezig bent geweest? Er wordt van de kinderen een proactieve houding verwacht ten aanzien van hun leren. Ze zullen steeds zelfstandiger moeten kunnen werken aan hun doelen. Ook zullen ze meer groepsopdrachten krijgen waarbij ze goed moeten samenwerken, taken verdelen en waarbij zij samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat.

Rekenen

Elke dag staat rekenen op ons programma. Na de instructie worden de sommen geoefend met behulp van Snappet op Chromebooks. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een ‘uitrekenschrift’.  Uw kind heeft een eigen Chromebook. Door de directe feedback bij het oefenen op de tablet leert uw kind al snel ontdekken hoe het gaat. Ook wij krijgen door middel van een ‘dashboard’ snel inzicht in hoe uw kind het doet. Gaat het goed? Dan krijgt uw kind automatisch meer uitdaging in de sommen. Gaat het nog niet zo goed? Dan krijgt uw kind meer instructie en herhaling.

Wilt u uw kind thuis helpen? Prima. Klik hier voor de uitleg van de basisstrategieën die uw kind op school leert. Het is belangrijk dat u die ook hanteert.

Taal & Spelling

We werken met taal- en spellinglessen uit de methode ‘Staal’.  Staal werkt met betekenisvolle thema’s en legt zo een sterk kennisfundament. Zoals in elke methode wordt er aandacht besteed aan woordenschat, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en het schrijven van teksten. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. In dit document ziet u welke thema’s er zijn in groep 8.

Bij spelling leren de kinderen volgens vaste regels woorden goed te spellen. Bij Spelling gaat het in dit leerjaar vooral om werkwoordspelling.

Ook in het ‘Zelfstandig Werk’ zijn elke week taaltaken opgenomen. Naast de methodesoftware oefenen we ook spelling op de Snappet, Muiswerk en Squla.

Lezen

Elke dag starten we met lezen. In de klas staat een boekenkast vol leuke kinderboeken van verschillende niveaus. Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Op school maar ook thuis. Zo vergroten zij hun woordenschat. Op onze Scoopit pagina staan ook tips voor leesbevordering. Een aantal goede lezers worden dit jaar ingezet om kinderen uit lagere leerjaren te helpen bij het lezen, het zgn. tutor-lezen. Door het verwoorden en uitleg geven aan kinderen brengen zij hun leesniveau op een nog hoger plan.

Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen is begrijpen wat je leest. Uiteraard komt dit aan bod bij vrijwel alle vakken. Daarnaast geven we één keer per week les met de methode ‘Leeslink’ die de kinderen expliciet de verschillende strategieën leert die je kunt inzetten bij het bestuderen van stukken tekst (studerend lezen). Ook is er een zelfstandige les uit ‘Leeslink’ die de kinderen 1 maal per week in het zelfstandig werken maken. Deze les is een herhaling van alle leesstrategieën.

Wereldoriëntatie

We werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie, Blink Wereld. Waarom wij gekozen hebben voor een geïntegreerde methode leest u hier. De kinderen werken aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Hierbij is er veel aandacht voor onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met een onderzoeksvraag. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.

In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.

Daarnaast maken we ook dit leerjaar gebruik van het aanbod van de organisatie NME (Natuur en Milieu Educatie). Door een aantal excursies en het gebruik van leskisten verrijken we onze kennis ten aanzien van de Natuur.

Digitale Geletterdheid

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Programmeren.  De  ICT basisvaardigheden en informatievaardigheden komen geïntegreerd aan bod bij de verschillende vakken. De kinderen leren bijvoorbeeld bij Wereldoriëntatie hoe zij informatie moeten opzoeken. Bij het maken van werkstukken en presentaties worden veel basisvaardigheden geoefend.

Kinderen gebruiken steeds meer het internet om informatie op te zoeken of zich te vermaken, maar weten nog onvoldoende de informatie op waarde te schatten. Om hun daarbij te helpen besteden we ook veel aandacht aan Mediawijsheid.  Wat zijn digitale media? Wat zijn de gevolgen van sociale media? We leren over online pesten,  privacy en digitale omgangsvormen. In november doen we mee aan het programma MediaMasters.

Daarnaast bieden we lessen in programmeren aan om de kinderen vaardigheden te leren als creatief en logisch denken, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen en structureren.

Engels

Sinds 2013 geven wij Engels vanaf groep 1. In de bovenbouw hebben wij hiervoor de methode Discovery Island  van uitgeverij Pearson.  Discovery Island is een digitale lesmethode voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve opdrachten en werkboekopgaven ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. De methode is vooral gericht op luisteren en spreken. Waarom wij VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) aanbieden leest u op onze webpagina Engels.

Verkeer

Van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen wij de ‘Jeugdverkeerskrant’.  Met de verkeerseducatielijn voor groep 1 t/m 8 van VVN geven wij verkeersonderwijs volgens een doorgaande leerlijn die voldoet aan de kerndoelen uit het leergebied ‘mens en samenleving’. De kinderen doen in groep 7 of 8 mee aan het praktisch verkeersexamen.  Het theoretisch examen hebben zij al afgelegd in groep 7.

Schrijfonderwijs

Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’. In groep 8 werken we aan: het automatiseren van het verbonden schrift, het schrijven tussen aangegeven liniatuur, het schrijven van lange woorden en in een vlotter tempo schrijven. Dit jaar mogen kinderen hun eigen handschrift ontwikkelen en met blokletters schrijven.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gym. In dit rooster ziet u wanneer groep 8 gymt. Op maandag wordt de les gegeven door onze vakleerkracht. De kinderen dragen een T-shirt, een kort sportbroekje en gymschoenen. Zonder gymkleding mag uw kind niet meedoen in verband met veiligheid en hygiëne. De kinderen mogen ook geen sieraden dragen (oorbellen, kettinkjes, armbanden en ringen) tijdens de gymlessen. Na elke gymdag moet de gymtas weer mee terug naar huis!

Expressievakken

Tekenen, Handvaardigheid en Muziek staan wekelijks op het programma. De muzieklessen worden verzorgt door een vakdocent. Voor lesmateriaal gebruiken we de methode ‘Uit de Kunst’ en we maken gebruik van andere bronnen. Dit jaar zijn er voor tekenen en handvaardigheid ook workshops aangeboden door een vakdocent.

Taakgericht en zelfstandig werken

Elke week krijgen de kinderen een weektaak. Op die taak staan allerhande taken voor verschillende vakken. Elke dag hebben wij in ons programma tijd ingeroosterd voor de kinderen om hiermee aan de slag te gaan. Bij zelfstandig werken leren de kinderen taken plannen én zelfstandig te maken. Met sommige taken mogen of moeten de kinderen ook samenwerken. Ook zijn er taken die op de Chromebook gedaan worden met bijvoorbeeld programma’s als Muiswerk of Gynzy Kids (zie onderaan deze pagina). Zo leren we de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.

Presentaties

In dit leerjaar houden de kinderen twee presentaties: een boekbespreking en een spreekbeurt. Meer dan één boekbespreking en spreekbeurt mag ook in overleg met de leerkracht. De volgende uitleg geven wij aan uw kind:

boekbespreking: Vertel in het kort de inhoud van het boek. Probeer ook wat te vertellen over de schrijver. Je eigen mening over het boek wordt op prijs gesteld. Waarom koos je dit boek? Je mag een bladzijde voorlezen. Je mag best een spiekbriefje gebruiken, maar het is wel de bedoeling dat je het vooral uit je hoofd doet. 

De kinderen krijgen als leidraad een blad met alle punten die besproken moeten worden.

spreekbeurtProbeer te vertellen over een onderwerp dat je leuk vindt en waar je veel van weet. Materialen meenemen zorgt ervoor dat je de aandacht van de groep hebt. Je moet gebruik maken van steekwoorden. Je mag je verhaal met een digitale presentatie (powerpoint, google presentaties, prezi, e.d.) ondersteunen. Een spiekbriefje mag uiteraard ook gebruikt worden, maar het is wel de bedoeling dat je de informatie vooral uit het hoofd doet.

Voor meer informatie klik op de ‘leren leren’ button’ op deze pagina.

Werkstukken

Dit jaar gaan de kinderen tenminste 1 werkstuk maken. Zij doen dit op school en thuis. Informatie halen ze uit ‘mini-informatie-boekjes’, overige documentatieboeken en bronnen op internet. Ook boeken of tijdschriften van thuis mogen worden gebruikt. Het opzoeken van plaatjes en illustraties gebeurt soms wel thuis. Het uitwerken van het werkstuk in een digitaal document gebeurt zowel thuis als op school. De kinderen e-mailen het eindproduct naar de leerkracht als onderdeel van mediawijsheid. Voor meer informatie klik op de ‘leren leren’ button’ op deze pagina.

Pedagogisch klimaat

We doen veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind respect leert hebben voor een ander. Zo werken we veel met coöperatieve werkvormen. Ook geven we lessen uit de methode KWINK. De kinderen krijgen dan allerlei opdrachten die te maken hebben met hoe je met elkaar om gaat, het tonen van emoties, het inleven in een ander, e.d.

Wat moet je thuis doen?

In groep 8 hebben alle kinderen verplicht een agenda.  Ze krijgen regelmatig huiswerk. Dit huiswerk zal voornamelijk leerwerk zijn voor een toets en per week maakwerk. Het maakwerk bestaat vooral uit rekenen en spelling. Het is de bedoeling dat het maakwerk samen met de ouders wordt gemaakt of gecontroleerd wordt door de ouders. Het voorbereiden van boekbesprekingen en spreekbeurten is ook huiswerk. Aan werkstukken wordt vrijwel altijd onder schooltijd gewerkt.

Wat kun je thuis doen?

De kinderen kunnen thuis inloggen op hun digitale leeromgeving COOL. Zo kan uw kind thuis dezelfde toepassingen gebruiken als in de klas. Denk daarbij aan Google Presentaties voor een spreekbeurt of Documenten om een werkstuk (af) te maken. Ook een aantal oefenprogramma’s zijn thuis te gebruiken. Bijvoorbeeld Muiswerk, Topomaster van Blink, Squla en Gynzy Kids. Voor deze laatste twee programma’s zijn aparte logingegevens nodig. Deze krijgt uw kind op school. Meer links naar bruikbare softwareprogramma’s voor thuisgebruik staan op onze Scoopit pagina.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?