Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

Informatiepagina groep 6

Welkom op de pagina van groep 6. Op deze groepspagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken. Leerjaar 6 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen. De kinderen worden steeds zelfstandiger. We kunnen goed inspelen op wat en hoe ze willen leren.

Wat is belangrijk dit jaar?

De kinderen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Ze krijgen voor het eerst huiswerk. Ze leren hoe een agenda werkt. Er wordt van de kinderen een proactieve houding verwacht ten aanzien van hun leren. Ze moeten steeds zelfstandiger werken aan hun doelen. Daarnaast zullen ze meer groepsopdrachten krijgen waarbij ze goed moeten samenwerken, taken verdelen en waarbij zij samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat.

Pedagogisch klimaat

We doen veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind respect leert hebben voor een ander. Zo starten we elk schooljaar met ‘de Gouden Weken’ en werken we veel met coöperatieve werkvormen. Ook geven we speciale lessen uit onze methode voor sociaal emotionele vorming Kwink waarin de kinderen allerlei opdrachten krijgen die te maken hebben met hoe je met elkaar om gaat, het tonen van emoties, het inleven in een ander, e.d.

Taakgericht en zelfstandig leren

Elke week krijgen de kinderen een weektaak met daarop leerstof voor verschillende vakken. Elke dag hebben wij in ons programma tijd ingeroosterd voor de kinderen om hiermee aan de slag te gaan. We leren de kinderen taken plannen én zelfstandig te maken. Bij sommige taken mogen of moeten de kinderen ook samenwerken. Ook zijn er taken die op een chromebook gedaan worden. Denk daarbij aan het oefenen met spelling, woordenschat en rekenen.  Zo leren we de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.

Taal & Spelling

We werken met taal- en spellinglessen uit de methode ‘Staal’.  Staal werkt met betekenisvolle thema’s en legt zo een sterk kennisfundament. Zoals in elke methode wordt er aandacht besteed aan woordenschat, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en het schrijven van teksten. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. In dit document ziet u welke thema’s er zijn in groep 6.

Bij spelling leren de kinderen volgens vaste regels woorden goed te spellen.  In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen. In dit document staat extra informatie over de spellingmethode Staal en de spellingcategorieën in groep 6.

Rekenen

Wij werken met de methode Rekenrijk.  Elke dag staat rekenen op ons programma. Na de instructie worden de sommen geoefend met Snappet. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een ‘uitrekenschrift’.  Uw kind heeft in de klas een eigen chromebook. Door de directe feedback bij het oefenen leert uw kind al snel ontdekken hoe het gaat. Ook wij krijgen door middel van een ‘dashboard’ snel inzicht in hoe uw kind het doet. Gaat het goed? Dan krijgt uw kind automatisch meer uitdaging in de sommen. Gaat het nog niet zo goed? Dan krijgt uw kind meer instructie en herhaling.
Dit schooljaar leren de kinderen getalbegrip tot en met 100.000. Ze leren cijferend en kolomsgewijs optellen en aftrekken. We maken kennis met breuken en kommagetallen en leren steeds handiger vermenigvuldigen en delen. Uiteraard is er ook aandacht voor meetkunde.

Wilt u uw kind thuis helpen? Prima. Klik hier voor de uitleg van de basisstrategieën die uw kind op school leert. Het is belangrijk dat u die ook hanteert.

Lezen

Elke dag lezen we in de klas. We hebben een boekenkast vol leuke kinderboeken van verschillende niveaus. Kinderen lezen boeken op het AVI niveau dat bij hen past. Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Op school maar ook thuis. Zo vergroten zij hun woordenschat. Hoe vlotter uw kind leest hoe leuker ook de boeken worden waaruit gekozen kan worden. Op onze Scoopit pagina staan ook tips voor leesbevordering.

Begrijpend lezen

We gebruiken de methode ‘Leeslink’. Deze digitale methode gaat uit van de actualiteit en maakt elke week een tekst voor begrijpend lezen hiervoor. Door bepaalde vraagstelling worden kinderen gestuurd in hun denken, die vraagstelling vindt ook plaats voordat de tekst gelezen wordt. De kinderen krijgen met behulp van een stappenplan de volgende zeven strategieën aangeleerd: leesdoel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten. Naast Leeslink maken we gebruik van teksten en boeken waarbij we de leerlingen o.a. leren verbanden te leggen (bijv. oorzaak-gevolg), deze teksten worden gekoppeld aan de lessen en doelen van wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie

We werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie: Blink. Waarom wij gekozen hebben voor een geïntegreerde methode leest u hier. De kinderen werken aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Hierbij is er veel aandacht voor onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met een onderzoeksvraag. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.

In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. Daarnaast wordt er geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.

Naast de methode maken we gebruik van het aanbod van de organisatie NME (Natuur en Milieu Educatie). Door een aantal excursies en het gebruik van leskisten verrijken we onze kennis ten aanzien van de Natuur.

Studievaardigheden

Met onze lessen uit de methode Blits leren kinderen middelen en mogelijkheden die ze hebben optimaal te benutten. Zo leren ze om informatie uit allerlei bronnen te halen: van een voedingswaardetabel tot een bericht op sociale media. Ook ontdekken ze hoe ze slimme strategieën kunnen inzetten om effectiever te studeren en beter te plannen. Van al die vaardigheden profiteren ze volop op school, maar zeker ook daarbuiten.

Digitale geletterdheid

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Programmeren.  De basis- en informatievaardigheden komen geïntegreerd aan bod bij de verschillende vakken. De kinderen leren bijvoorbeeld bij de vakken Wereldoriëntatie en Studievaardigheden hoe zij informatie moeten opzoeken. Bij het maken van werkstukken en presentaties worden veel basisvaardigheden geoefend. Ook thuis gebruiken kinderen steeds meer het internet om informatie op te zoeken of zich te vermaken, maar weten nog onvoldoende de informatie op waarde te schatten. Om hun daarbij te helpen besteden we ook aandacht aan Mediawijsheid. Wat zijn digitale media? Wat zijn de gevolgen van sociale media? We leren over online pesten,  privacy en digitale omgangsvormen. Ook hebben we lessen in programmeren om de kinderen vaardigheden te leren als structureren, logisch nadenken, ruimtelijk inzicht en  probleemoplossend  en creatief denken.

Engels

Sinds 2013 geven wij Engels vanaf groep 1. In de bovenbouw hebben wij hiervoor de methode Discovery Island  van uitgeverij Pearson.  Discovery Island is een digitale lesmethode voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve opdrachten en werkboekopgaven ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. De methode is vooral gericht op luisteren en spreken. Waarom wij VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) aanbieden leest u op onze webpagina Engels.

Verkeer

Van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen wij het lesmateriaal ‘Op voeten en Fietsen’.  Met deze verkeerseducatielijn voor groep 1 t/m 8 geven wij verkeersonderwijs volgens een doorgaande leerlijn die voldoet aan de kerndoelen uit het leergebied ‘mens en samenleving’. De kinderen krijgen in totaal 8 verkeerskrantjes per schooljaar.  In dit schooljaar wordt lesgegeven in veilig naar school, veilig spelen, veilig oversteken, veilig fietsen en veilig meerijden.

Schrijfonderwijs

Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’. In groep 6 werken we aan: het automatiseren van het verbonden schrift, het schrijven tussen aangegeven liniatuur, het schrijven van lange woorden en in een vlotter tempo schrijven.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gym. In dit rooster ziet u wanneer groep 6 gymt. De kinderen dragen een T-shirt, een sportbroekje en gymschoenen. Zonder gymkleding mag uw kind niet meedoen in verband met veiligheid en hygiëne. De kinderen dragen lange haren in een staart en sieraden zijn af!

Na elke gymdag moet de gymtas mee terug naar huis! In november gaan we ook een periode zwemmen op donderdagochtend. Dan vervalt de gymles op de vrijdag.

Expressievakken

Voor kunstzinnige vorming maken we gebruik van de methode EigenwijsNext voor zang, dans, drama, muziek en beeldende vorming. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van Kunst Centraal voor boeiende excursies en gastlessen.

Werkstukken

In groep 6 gaan de kinderen tenminste één werkstuk maken binnen de Blink-lessen. Informatie halen ze uit allerlei documentatieboeken en bronnen op internet. Ook boeken of tijdschriften van thuis mogen worden gebruikt. Het opzoeken van plaatjes en illustraties gebeurt soms thuis. Klik voor meer informatie onderaan de pagina op de ‘leren leren’ knop.

Presentaties

In dit leerjaar houden de kinderen meerdere presentaties tijdens de lessen van Blink tijdens wereldorientatie. Daarnaast houden ze tenminste één boekpromotie en dragen ze een zelfgekozen gedicht voor. De volgende uitleg geven wij aan uw kind:

BoekpromotieVertel in het kort iets over het boek dat je hebt gelezen. Waarom koos je dit boek? Je gebruikt bij de promotie geen presentatie op het digibord, maar je maakt gebruik van het ‘boekpromotiekastje’. In dit kastje kun je een paar voorwerpen stoppen die met jouw boek te maken hebben, waar je iets over kunt vertellen. Je mag er ook een stukje bij voorlezen. Zo kun je proberen je klasgenootjes enthousiast te krijgen zodat zij het boek ook willen lezen!
Klik voor meer informatie onderaan op de ‘leren leren’ knop.
De kinderen krijgen als leidraad een blad met alle punten die besproken moeten worden.

Gedicht: Kies een mooi, leuk of spannend gedicht en leer dat uit je hoofd op te zeggen. Oefen het voordragen thuis. Probeer te letten op je stemgebruik en mimiek. Ook hierbij mag je voorwerpen meenemen!
Nadat het gedicht is voorgedragen in de eigen groep, presenteert uw kind het gedicht ook in een andere klas.

Wat moet je thuis doen?

In groep 6 krijgen de leerlingen voor het eerst een agenda die elke dag mee naar school gaat, maar ook thuis uit de tas gehaald wordt om er samen in te kijken. De agenda wordt gebruikt om te leren plannen en om activiteiten en huiswerk in te noteren. Leren plannen gaan we in groep 6 oefenen: uw kind kan uw hulp vast af en toe gebruiken!

Wat kun je thuis doen?

Onze leerlingen kunnen ook thuis inloggen op hun digitale leeromgeving COOL. Zo kan uw kind thuis dezelfde toepassingen gebruiken als in de klas. Denk daarbij aan Presentaties of Documenten om een werkstuk (af) te maken. Ook een aantal oefenprogramma’s zijn thuis te gebruiken. Bijvoorbeeld Muiswerk, Topomaster, Gynzy en Squla. Voor Squla is een aparte login nodig (deze krijgt uw kind van school) en dit programma kan alleen tijdens schooltijden gebruikt worden. Voor alle overige toepassingen in COOL geldt dat uw kind automatisch toegang heeft zodra het ingelogd is met zijn of haar schoolaccount.

Alles over inloggen en het gebruik van COOL leest u in dit document.

Meer links naar bruikbare softwareprogramma’s voor thuisgebruik staan op onze Scoopit pagina.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?