Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

informatiepagina groep 7

Welkom op de pagina van groep 7. Op deze groepspagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken. Leerjaar 7 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen. De kinderen worden steeds zelfstandiger. We kunnen goed inspelen op wat en hoe ze willen leren. Tevens krijgen de kinderen aan het einde van dit jaar een voorlopig advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs (pré-advies). 

Covid-19

Vanwege de maatregelen is uw kind misschien thuis terwijl hij of zij niet echt ziek is. In de groep wordt gewerkt met een weektaak die uw kind ook thuis kan doen.  Thuis kunnen onze leerlingen in de digitale leeromgeving COOL inloggen met hun zgn. ’tekstlogin’.  Onderaan deze pagina staan ook een paar voorbeelden van programma’s waarin de kinderen standaard thuis kunnen oefenen.

Wat is belangrijk dit jaar?

De kinderen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Is het huiswerk op tijd af? Zijn de spullen in orde? Staat alles goed in de agenda? Wat doe je als je afwezig bent geweest? Er wordt van de kinderen een proactieve houding verwacht ten aanzien van hun leren. Ze zullen steeds zelfstandiger moeten kunnen werken aan hun doelen. Daarnaast zullen ze meer groepsopdrachten krijgen waarbij ze goed moeten samenwerken, taken verdelen en waarbij zij samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat.

Pedagogisch klimaat

We doen veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind respect leert hebben voor een ander. Zo werken we veel met coöperatieve werkvormen. Ook geven we lessen uit de methode ‘leefstijl’. De kinderen krijgen dan allerlei opdrachten die te maken hebben met hoe je met elkaar om gaat, het tonen van emoties, het inleven in een ander, e.d.
We hebben in de klas ook een groepsbord gemaakt. Hierop staan omgangsafspraken die de kinderen zelf hebben opgesteld. Ook het ‘doel van de week’ staat hier op. Aan het eind van de dag bespreken we hoe het die dag gegaan is en dan evalueren we ook het doel en de omgang met elkaar.

Rekenen

Elke dag staat rekenen op ons programma. Na de instructie worden de sommen geoefend met behulp van  chromebooks van Snappet. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een ‘uitrekenschrift’.  Uw kind heeft een eigen chromebook. Door de directe feedback bij het oefenen, leert uw kind al snel ontdekken hoe het gaat. Ook wij krijgen door middel van een ‘dashboard’ snel inzicht in hoe uw kind het doet. Gaat het goed? Dan krijgt uw kind automatisch meer uitdaging in de sommen. Gaat het nog niet zo goed? Dan krijgt uw kind meer instructie en herhaling.
In dit leerjaar komt het kolomsgewijs en het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen aan bod. Eind groep 7 kunnen leerlingen ook schattend rekenen met getallen tot 10.000. Daarnaast breiden we onze kennis over breuken uit en is er aandacht voor meetkunde en procenten.

Wilt u uw kind thuis helpen? Prima. Klik hier voor de uitleg van de basisstrategieën die uw kind op school leert. Het is belangrijk dat u die ook hanteert.

Taal & Spelling

We werken met taal- en spellinglessen uit de methode ‘Staal’.  Staal werkt met betekenisvolle thema’s en legt zo een sterk kennisfundament. Zoals in elke methode wordt er aandacht besteed aan woordenschat, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en het schrijven van teksten. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. In dit document ziet u welke thema’s er zijn in groep 7.

Bij spelling leren de kinderen volgens vaste regels woorden goed te spellen.  In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen. In dit document staat extra informatie over de spellingmethode Staal en de spellingcategorieën in groep 7.

Ook in de wekelijkse taakkaart van zelfstandig werken worden taaltaken en (digitale) spellingoefeningen opgenomen.

Lezen

Elke dag lezen we in de klas ongeveer 20 minuten. In de klas staat een boekenkast vol leuke kinderboeken van verschillende niveaus. De kinderen mogen uiteraard ook een boek van thuis meenemen. Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Op school maar ook thuis. Zo vergroten zij hun woordenschat. Hoe vlotter uw kind leest hoe leuker ook de boeken worden waaruit gekozen kan worden. Op onze Scoopit pagina staan ook tips voor leesbevordering.

Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen is begrijpen wat je leest. Uiteraard komt dit aan bod bij vrijwel alle vakken. Daarnaast geven we één keer per week les met de methode ‘Leeslink’ die de kinderen expliciet de verschillende strategieën leert die je kunt inzetten bij het bestuderen van stukken tekst (studerend lezen).

Wereldoriëntatie

We werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie: Blink Wereld. De kinderen werken aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Hierbij is er veel aandacht voor onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met een onderzoeksvraag. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Waarom wij gekozen hebben voor een geïntegreerde methode leest u hier.

In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.

Ook in dit leerjaar maken we gebruik van het aanbod van de organisatie NME (Natuur en Milieu Educatie). Door een aantal excursies en het gebruik van leskisten verrijken we onze kennis ten aanzien van de Natuur.

Digitale Geletterdheid

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Programmeren.  De  ICT basisvaardigheden en informatievaardigheden komen geïntegreerd aan bod bij de verschillende vakken. De kinderen leren bijvoorbeeld bij Wereldoriëntatie hoe zij informatie moeten opzoeken. Bij het maken van werkstukken en presentaties worden veel basisvaardigheden geoefend.

Kinderen gebruiken steeds meer het internet om informatie op te zoeken of zich te vermaken, maar weten nog onvoldoende de informatie op waarde te schatten. Om hun daarbij te helpen besteden we ook veel aandacht aan Mediawijsheid.  Wat zijn digitale media? Wat zijn de gevolgen van sociale media? We leren over online pesten,  privacy en digitale omgangsvormen. In november doen we mee aan het programma MediaMasters.

Daarnaast starten we dit schooljaar met lessen in programmeren om de kinderen vaardigheden te leren als creatief en logisch denken, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen en structureren.

Engels

Sinds 2013 geven wij Engels vanaf groep 1. In de bovenbouw hebben wij hiervoor de methode Discovery Island  van uitgeverij Pearson.  Discovery Island is een digitale lesmethode voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve opdrachten en werkboekopgaven ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. De methode is vooral gericht op luisteren en spreken. Waarom wij VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) aanbieden leest u op onze webpagina Engels.

Verkeer

Van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen wij de ‘Jeugdverkeerskrant’.  Met de verkeerseducatielijn voor groep 1 t/m 8 van VVN geven wij verkeersonderwijs volgens een doorgaande leerlijn die voldoet aan de kerndoelen uit het leergebied ‘mens en samenleving’. De kinderen doen dit jaar weer mee aan het verkeersexamen.

Schrijfonderwijs

In groep 7 werken we aan het automatiseren van het verbonden schrift, het schrijven tussen aangegeven liniatuur en in een vlotter tempo schrijven.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gym. In dit rooster ziet u wanneer groep 7 gymt.  De kinderen dragen een T-shirt, een kort sportbroekje en gymschoenen. Zonder gymkleding mag uw kind niet meedoen in verband met veiligheid en hygiëne. De kinderen mogen ook geen sieraden dragen (oorbellen, kettinkjes, armbanden, polsbandjes en ringen) tijdens de gymlessen. Na elke gymdag moet de gymtas weer mee terug naar huis!

Expressievakken

Voor kunstzinnige vorming maken we o.a. gebruik van de methode `Uit de kunst`. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van Kunst Centraal voor boeiende excursies en gastlessen. Tekenen, handvaardigheid en muziek staan wekelijks op het programma. De muzieklessen worden verzorgt door een docent van de Muziekschool. Tevens hebben we speciale technieklessen waarbij de leerlingen technologie toepassen in een zelfgemaakt product.

Taakgericht en zelfstandig werken

Elke week werken de kinderen aan een weektaak. Die taak bestaat uit allerhande taken van verschillende vakken. Elke dag hebben wij in ons programma tijd ingeroosterd voor de kinderen om hiermee aan de slag te gaan. Bij zelfstandig werken leren de kinderen taken plannen én zelfstandig te maken. Met sommige taken mogen of moeten de kinderen ook samenwerken. Ook zijn er taken die op een chromebook gedaan worden met bijvoorbeeld programma’s als Muiswerk of Gynzy Kids (zie onderaan deze pagina). Zo leren we de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.

Presentaties

In dit leerjaar houden de kinderen drie presentaties: een boekbespreking, een spreekbeurt en een krant. Meer dan één boekbespreking en spreekbeurt mag ook in overleg met de leerkracht.

Als de kinderen gebruik maken van een digitale presentatie (Google Presentaties) bekijkt de leerkracht deze van te voren. Dit moet dus zeker één dag voor de spreekbeurt gebeuren en kan niet pas op de ochtend van de presentatie plaatsvinden.

De volgende uitleg geven wij aan uw kind:

boekpromotie: Vertel in het kort de inhoud van het boek. Probeer ook wat te vertellen over de schrijver. Je eigen mening over het boek wordt op prijs gesteld. Waarom koos je dit boek? Je mag een bladzijde voorlezen. Je mag best een spiekbriefje gebruiken, maar het is wel de bedoeling dat je het vooral uit je hoofd doet. 

De kinderen krijgen als leidraad een blad met alle punten die besproken moeten worden.

spreekbeurtProbeer te vertellen over een onderwerp dat je leuk vindt en waar je veel van weet. Materialen meenemen zorgt ervoor dat je de aandacht van de groep hebt. Je moet gebruik maken van steekwoorden. Je mag je verhaal met een digitale presentatie ondersteunen.  Een spiekbriefje mag uiteraard ook gebruikt worden, maar het is wel de bedoeling dat je de informatie vooral uit het hoofd doet.

Wil je tips voor het maken van een spreekbeurt bekijk dan het filmpje op deze site

de krant: De leerlingen vertellen in duo’s over het nieuws van afgelopen week. Dit doen zij in de vorm van een poster presentatie.

Werkstukken

In dit leerjaar gaan de kinderen 1 werkstuk maken. De keuze voor het onderwerp is in principe vrij, maar de kinderen moeten 1 maatschappelijk onderwerp uitkiezen. Dat kan zijn voor hun spreekbeurt of voor hun werkstuk. De kladversie van het werkstuk maken we in de klas. De leerkracht kan de kinderen begeleiden en kijkt de hoofdstukken na. Zodra de kladversie door de leerkracht is goedgekeurd, mag het werkstuk thuis in het net uitgewerkt worden. Dat gebeurt dit jaar digitaal. Het werkstuk wordt wel geprint en in een mapje ingeleverd voor of op de afgesproken datum.

Wat moet je thuis doen?

Ook in dit leerjaar hebben alle kinderen verplicht een agenda.  Ze krijgen regelmatig huiswerk. Dit huiswerk zal voornamelijk leerwerk zijn voor een toets. Naast het leerwerk krijgen de kinderen wekelijks een blad maakwerk mee naar huis. Hier hebben ze een week de tijd voor en dan moet het ingeleverd worden. Het maakwerk bestaat uit werkbladen op het gebied van rekenen en taal/spelling. Het kan zijn dat uw kind expliciet extra oefenstof mee naar huis krijgt van de leerkracht.

Het voorbereiden van boekpromoties, spreekbeurten en de krant is ook huiswerk.

Wat kun je thuis doen?

De kinderen kunnen thuis inloggen op hun digitale leeromgeving COOL. Zo kan uw kind thuis dezelfde toepassingen gebruiken als in de klas. Denk daarbij aan Google Presentaties voor een spreekbeurt of Documenten om een werkstuk (af) te maken. Ook een aantal oefenprogramma’s zijn thuis te gebruiken. Bijvoorbeeld Muiswerk, Topomaster van Blink, Squla en Gynzy Kids. Voor deze laatste twee programma’s is een aparte login nodig. Deze krijgt uw kind op school. Meer links naar bruikbare softwareprogramma’s voor thuisgebruik staan op onze Scoopit pagina.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?