Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

informatiepagina groep 4

Welkom op de pagina van groep 4. Op deze groepspagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken. 

Covid-19

Vanwege de maatregelen is uw kind misschien thuis in quarantaine. In dat geval zorgen wij er voor dat er een pakketje thuiswerk wordt gebracht. Ook kunnen onze leerlingen in hun digitale leeromgeving COOL inloggen mocht dat nodig zijn. Onderaan deze pagina staan ook een paar voorbeelden van programma’s waarin de kinderen standaard thuis kunnen oefenen.

Wat doen we dit schooljaar?

Leerjaar 4 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen. Door het beter kunnen lezen en schrijven worden de kinderen steeds zelfstandiger.

Taal & Spelling

We werken met taal- en spellinglessen uit de methode ‘Staal’.  Staal werkt met betekenisvolle thema’s en legt zo een sterk kennisfundament. Zoals in elke methode wordt er aandacht besteed aan woordenschat, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en het schrijven van teksten. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. In dit document ziet u welke thema’s er zoal zijn. Wij maken elk jaar een selectie uit deze thema’s.

Bij spelling leren de kinderen volgens vaste regels woorden goed te spellen.  In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen. In dit document staat extra informatie over de spellingmethode Staal en de spellingscategorieën.

Rekenen

Wij werken met de nieuwste versie van Rekenrijk. Elke dag staat rekenen op ons programma. Na de instructie worden de sommen geoefend met behulp van de tablets van Snappet. Door de directe feedback bij het oefenen op de tablet leert uw kind al snel ontdekken hoe het gaat. Ook wij krijgen door middel van een ‘dashboard’ snel inzicht in hoe uw kind rekent. Gaat het goed? Dan krijgt uw kind automatisch meer uitdaging in de sommen. Gaat het nog niet zo goed? Dan krijgt uw kind meer instructie en herhaling. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een schrift, zodat kinderen ook op papier rekenstrategieën kunnen toepassen en rekenproblemen kunnen oplossen. Ook hulpmiddelen zoals een rekenrek worden gebruikt.

Dit schooljaar leren de kinderen het optellen en aftrekken tot 20 automatiseren, optellen en aftrekken tot 100, handig rekenen, getalbegrip tot 100. Verder leren we de tafels van 1 t/m 10. We starten met de tafel van 2 en 10 en daarna 1, 5, 3, 4, 8, 6, 9 en 7. Ook wordt er geoefend met klokkijken, wegen, meten en met geldsommen. En rekenen we met oppervlakte en omtrek.
We leren de kinderen strategieën zoals splitsen, rijgen en het gebruik van een getallenlijn.

Schrijfonderwijs

Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’. In groep 4 werken we aan: het schrijven van de hoofdletters,  het automatiseren van het verbonden schrift en het schrijven tussen aangegeven liniatuur. Doel van ons schrijfonderwijs is het ontwikkelen van een vlot en leesbaar handschrift. Eerst schrijven de kinderen nog met een potlood en in de tweede helft van het schooljaar krijgen de kinderen een vulpen.

Lezen

In groep 4 gebruiken we veel verschillende leesvormen. We oefenen met stillezen, ralfilezen, tutorlezen, duolezen, intonatielezen en connectlezen. Elke dag starten we met lezen. Kinderen lezen boeken op het AVI niveau dat bij hen past. Als zij een bepaald AVI niveau beheersen gaan ze oefenen in het AVI niveau dat daarop volgt. Op deze manier leren zij het snelst en best lezen. Sommige periodes mogen de kinderen ook in boeken lezen zonder AVI niveau. Deze boeken gaan bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp dat ze leuk vinden. We lezen ook tijdschriften en kranten uit een mand. We maken ook boekverslagen over de boeken die we lezen en mogen deze dan voorlezen voor de groep waarbij we ook vertellen wat we van het boek vinden. Een voorloper naar een echte boekbespreking. In groep 4 mag uw kind een boekbespreking houden maar het hoeft nog niet. Meer over het houden van een boekbespreking leest u op de ‘leren leren’ pagina.

Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Op school maar ook thuis.  Hoe meer kinderen lezen hoe groter hun woordenschat wordt. Hoe vlotter uw kind kan lezen hoe leuker ook de boeken worden waaruit gekozen kan worden. Op onze Scoop.it! pagina staan ook tips voor leesbevordering.

Begrijpend lezen

We gebruiken de methode ‘Leeslink’ Deze wordt digitaal aangeboden in de tweede helft van groep 4. Deze digitale methode gaat uit van de actualiteit en maakt elke week een tekst voor begrijpend lezen hiervoor. Door bepaalde vraagstelling worden kinderen gestuurd in hun denken, die vraagstelling vindt ook plaats voordat de tekst gelezen wordt. De kinderen krijgen met behulp van een stappenplan de volgende zeven strategieën aangeleerd: leesdoel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten.
We gebruiken ook Mini informatie en zijn extra bezig met vraagstelling zoals die bij de Citotoetsen wordt gehanteerd.

Wereldoriëntatie

We werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie ‘Blink Wereld’. De methode is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Verschillende ‘vakken’ zoals Natuur en Techniek worden in samenhang aangeboden binnen een thema. Elk thema heeft een ‘maak-les’. Ook is er apart aandacht voor de opbouw van woordenschat. Waarom wij gekozen hebben voor een geïntegreerde methode leest u hier.

Naast onze methode maken we gebruik van de kennis en mogelijkheden die geboden worden door de kwekerij en de kinderboerderij. Dit d.m.v. een excursie en/of een leskist van de organisatie NME (Natuur en Milieu Educatie).

Engels

Sinds 2013 geven wij Engels vanaf groep 1. In de onderbouw hebben wij hiervoor de methode iPockets.  iPockets is een digitale lesmethode voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. Waarom wij dit belangrijk vinden leest u op onze webpagina Engels.

Verkeer

Van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen wij het lesmateriaal ‘Stap Vooruit’. Met deze verkeerseducatielijn voor groep 1 t/m 8 geven wij verkeersonderwijs volgens een doorgaande leerlijn die voldoet aan de kerndoelen uit het leergebied ‘mens en samenleving’. In dit leerjaar staat veilig spelen, veilig oversteken, veilig fietsen en veilig meerijden centraal.

Taakgericht en zelfstandig werken

Doordat de kinderen steeds beter kunnen lezen en schrijven zijn zij ook in staat om meer verantwoordelijkheid te krijgen over hun leren. In groep 4 ligt het accent dan ook op aandachtig leren werken. De kinderen reflecteren hier ook op door aan te geven bij taken hoe ze gewerkt hebben.  Bij zelfstandig werken leren de kinderen hun taken te plannen en zelfstandig te maken. Met sommige taken mogen of moeten de kinderen ook samenwerken. Ook zijn er taken die op de tablet gedaan worden zoals met Snappet.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gym. In dit rooster ziet u wanneer groep 4 gymt. De lessen op maandag worden gegeven door onze vakleerkracht. De kinderen dragen een T-shirt, een kort sportbroekje en gymschoenen. Zonder gymkleding mag uw kind niet meedoen in verband met veiligheid en hygiëne. De kinderen mogen ook geen sieraden dragen (oorbellen, kettinkjes, armbanden en ringen) tijdens de gymlessen.  Het is voor uw kind heel fijn als het op ‘gymdagen’ kleren draagt die makkelijk aan en uit te trekken zijn! Na elke gymdag moet de gymtas weer mee terug naar huis!

Expressievakken

Tekenen, handvaardigheid en muziek staan wekelijks op het programma. Voor lesmateriaal gebruiken we o.a. de methode ‘Uit de Kunst’. Ook maken we gebruik van het aanbod van Kunst Centraal voor boeiende workshops en gastlessen. Met muziek leggen we het accent vooral op het aanleren en zingen van liedjes en het plezier beleven aan muziek. We gebruiken hierbij o.a. digitale bronnen. Dit jaar zullen er ook lessen muziek verzorgt worden door docenten van de Muziekschool.

Pedagogisch klimaat

Aan het begin van het schooljaar starten we met ‘De gouden Weken’. In deze eerste weken doen we extra veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind rekening leert houden met een ander. De kinderen krijgen allerlei opdrachten die te maken hebben met hoe je met elkaar omgaat. Ook werken we veel met coöperatieve werkvormen om het samenwerken te bevorderen.

Wat moet je thuis doen?

In groep 4 krijgen de leerlingen geen huiswerk. Wel kan het voorkomen dat uw kind expliciet oefenstof mee naar huis krijgt zoals bijvoorbeeld een ‘heen-en-weer-leesboekje’ of een automatiseringsopdracht van rekenen. In dat geval ontvangt u hier informatie over van de leerkracht.

Voor alle kinderen is het goed om thuis (hardop) te lezen, tenminste 10 minuten per dag, ook tijdens vakanties! Het zelfde geldt voor het oefenen van de tafels.

Wat kun je thuis doen?

Onze leerlingen kunnen ook thuis inloggen op hun digitale leeromgeving COOL.  Zo kan uw kind thuis dezelfde toepassingen gebruiken als in de klas. In COOL vindt u bijvoorbeeld de tegels naar de programma’s van Staal, Blink, Muiswerk, Gynzy en Squla. Voor Squla is een aparte login nodig (deze krijgt uw kind van school) en dit programma kan alleen tijdens schooltijden gebruikt worden. Voor vrijwel alle overige toepassingen in COOL geldt dat uw kind automatisch toegang heeft zodra het ingelogd is met zijn of haar schoolaccount.

Overige tips voor bruikbare sites voor thuisgebruik staan op onze Scoop.it! pagina. Antwoorden op meest gestelde ICT vragen staan in dit document.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?