1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Organisatie & Bestuur

De 1e Van der Huchtschool valt onder de Stichting Van der Huchtscholen. De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Van der Huchtscholen worden doorgaans gerekruteerd uit ouders van leerlingen.  Vanuit de oudergeleding van iedere school wordt tenminste één lid gezocht. Bij mutaties in de samenstelling van de Raad van Toezicht worden nieuwe leden gezocht met bestuurlijke en professionele deskundigheid. Meer informatie is te vinden op www.vanderhucht.nl.

Directiestructuur
Omwille van de professionalisering van de organisatie heeft het bestuur van de Stichting Van der Huchtscholen enige jaren geleden gekozen voor een wijziging van de directiestructuur. Binnen deze structuur worden de functies van algemeen directeur en directeuren (samen het managementteam) onderscheiden. De taken en bevoegdheden van de directeuren zijn vastgelegd in het directiestatuut.

Schooldirectie
De dagelijkse leiding is in handen van Anne Doornenbal, schoolleider. Bij de verdere ontwikkeling van onderwijs en organisatie wordt zij bijgestaan door het kernteam, bestaande uit de bouwcoördinatoren en de intern begeleider.

Groepsleerkrachten
Op onze school werken ca. 16 leerkrachten. Van deze leerkrachten werkt ca. 80% in een volledige betrekkingsomvang.  Ten behoeve van de goede voortgang van het werk maken de leerkrachten die als duo werken strikte afspraken over de overdracht. Voor een overzicht van de huidige personele bezetting over de verschillende groepen klik hier.

Overige teamleden en leerkrachten met bijzondere taken
Een aantal leerkrachten heeft bijzondere taken binnen de school. Doorgaans betreft het taken die specifieke deskundigheid vereisen. Voor een overzicht van de leerkrachten met bijzondere taken klik hier.

Stagiaires
Ieder schooljaar begeleiden wij een aantal stagiaires. Soms zijn dat leerlingen van de MBO opleiding tot klassenassistent, soms betreft het Pabo-studenten. Ook onze vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding heeft regelmatig stagiaires. Ouders worden van het komen en gaan van stagiaires op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief en Parro.

Bouwcoördinatoren
In een bouwvergadering is het team gesplitst in onderbouw- (groepen 1 t/m 4) en bovenbouwleerkrachten (groepen 5 t/m 8). In een bouwvergadering worden zaken besproken die met name op de betreffende groepen betrekking hebben. Deze bouwvergaderingen worden voorgezeten door de bouwcoördinator.

Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen en begeleidt de remedial teacher. Binnen een school die de leerlingenzorg serieus neemt, is functie van de intern begeleider uiterst belangrijk.

Remedial Teacher
Soms ervaren kinderen problemen bij de verwerking van leerstof en blijkt het niet mogelijk de ervaren hobbel binnen de groep te nemen. In dat geval kan door de remedial teacher extra hulp buiten de groep geboden worden. Remedial teaching wordt door verschillende leerkrachten aangeboden.

Talentbegeleider
De leerkracht Talentbegeleiding begeleidt wekelijks cognitief getalenteerde leerlingen die werken aan verrijkingswerk of uitdagende projecten. Om onze talentbegeleiding op een nog hoger plan te brengen, is door de talentbegeleider een beleidsplan voor Talentbegeleiding geschreven.

Vakleerkrachten
Voor het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs zijn specialismen wenselijk of noodzakelijk. Dat geldt onder meer voor bewegingsonderwijs (gymnastiek). De gymlessen op onze school worden vrijwel allemaal gegeven door een ALO-er (Academie voor Lichamelijke Opvoeding).

O-ICT-coördinator
Voor de coördinatie en het onderwijskundig inzetten van digitale leermiddelen en het beheren van de websites kent onze stichting een bovenschoolse O-ICT-er.

Taalcoördinator
De taalcoördinator is de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen van het taalonderwijs in de school. Om ons taalonderwijs op een nog hoger plan te brengen, is door de taalcoördinator een taalbeleidsplan voor de school geschreven.

Rekencoördinator
De rekencoördinator is de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen van ons rekenonderwijs in de school. Om ons rekenonderwijs op een nog hoger plan te brengen, is door de rekencoördinator een beleidsplan voor de school geschreven.

Bedrijfshulpverlener
Scholen in Nederland zijn verplicht een aantal bedrijfshulpverleners ‘in huis’ te hebben. Deze zijn geschoold in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en weet hoe te handelen bij brand. De BHV-ers zijn tevens verantwoordelijk voor een deugdelijk ontruimingsplan en de periodieke ontruimingsoefeningen.

Ouders in de school
In de school zijn een groot aantal ouders aktief. Denk aan de medezeggenschapsraad, klassenouders, leesouders en er zijn commissies waarin vooral ouders participeren. Ook zullen ouders regelmatig gevraagd worden voor vervoer naar buitenschoolse activiteiten.