1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de medezeggenschap in scholen geregeld. Deze wet bepaalt voor welke zaken het bestuur advies of instemming van (een geleding van) de medezeggenschapsraad moet vragen alvorens een voorgenomen besluit geëffectueerd kan worden. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. In MR-vergaderingen worden schoolspecifieke zaken besproken. Wanneer een MR-lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders (wanneer het een vacature in de oudergeleding betreft) of het team (wanneer het een vacature in de personeelsgeleding betreft) een nieuw lid. De schoolleider woont als adviserend lid de MR-vergaderingen bij.

De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De leden van de raad worden voor een periode van 3 jaar benoemd. MR vergaderingen kunnen worden bijgewoond door andere ouders. Agenda en notulen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de site. De MR informeert ouders over belangrijke onderwerpen via de nieuwsbrief van de school.

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gezamenlijke Van der Hucht scholen. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR.

Wilt u weten welke ouders en leerkrachten thans in de MR en GMR zitten? Klik hier.

Vragen of opmerkingen? Stuur een mailbericht naar de MR.

Wilt u de notulen en verslagen lezen van de vergaderingen en ouderpanels? Klik hier.