1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Lange, rijke historie

Ruim 100 jaar geleden, op 26 juni 1907 werd in Soest de Stichting Van der Huchtfonds opgericht, met als doel het bevorderen van de humanitaire ideeën zoals die werden uitgedragen door Johan Carel van der Hucht en zijn vrouw Caroline Constance Albertine van der Hucht-Kerkhoven.

Hun filosofie was gebaseerd op de mensvisie van Albert Schweitzer en het gedachtengoed van de Soestenaar Felix Ortt. Op 1 september 1913 werd de Engendaalschool geopend; een school voor neutraal bijzonder onderwijs op humanitaire grondslag. Vanwege deze grondslag kreeg de school rijkelijk steun vanuit het Van der Huchtfonds. Daarom werd de naam van de Engendaalschool in 1929 officieel gewijzigd in de Van der Huchtschool.

Centrale begrippen in de visie op mens en maatschappij, zoals verwoord door mevrouw Van der Hucht en Felix Ortt, zijn tolerantie, respect, solidariteit, rechtvaardigheid en naastenliefde.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw verhuisde de Van der Huchtschool naar een nieuw gebouw aan de Paulus Potterlaan. De belangstelling voor ‘het Van der Hucht-onderwijs’ was zo groot, dat in 1980 een tweede school werd gestart in Overhees. Vervolgens werd in 1991 de derde Van der Huchtschool in Smitsveen geopend.

Missie en visie
In schooljaar 2000-2001 heeft het bestuur een werkgroep in het leven geroepen om de filosofie van Van der Hucht te verwoorden in een eigentijdse missie en visie. Bij dit proces waren zowel leerkrachten van de scholen als ouders uit de medezeggen-schapsraden betrokken. In samenwerking met het bureau NDO heeft het bestuur in 2005 en 2006 de visie en missie opnieuw onder de loep genomen en bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in onderstaande missie en visie.

Missie (einddoel):
Kinderen hebben het volgende ontwikkeld als ze onze school verlaten:

  • Zijn: identiteit; erbij horen (een plek hebben), zelfvertrouwen, spiritualiteit.
  • Weten: cognitieve kennis en vaardigheden naar vermogen.
  • Doen: kunstzinnige, ambachtelijke, sportieve vaardigheden naar vermogen.
  • Samenleven: respect en zorg voor het leven en van daaruit kunnen samenleven met mens en natuur.

Visie:
In de visie van het bestuur zijn daarbij de volgende subdoelen cruciaal voor het bereiken van die doelstelling:

  • Een veilige, kleine school met vaste ritmes en tradities waarin het kind in geborgenheid tot ontwikkeling kan komen op alle bovengenoemde punten. In deze tradities wordt er ook aandacht besteed aan het ervaren en kennis nemen van de verschillende religies en culturen.
  • Het (individuele) kind met zijn eigenheden centraal stellen, een breed aanbod doen en ruimte maken voor verdieping op specifieke talenten (T-model). Pedagogisch-didactisch nieuwe aanpakken kunnen dit ondersteunen. In dit brede aanbod dient er een andere balans gevonden te worden tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (weten) en de drie andere ontwikkelpunten. Bovenstaande doelstellingen vragen onderwijs dat niet dominant klassikaal is.
  • Een stevige relatie tussen ouders en school, zodat het kind zich makkelijk kan verbinden met school, wat ondersteunend is aan het leerproces. School en thuis ondersteunen zo elkaar en creëren synergie (1+1=3).
  • Een zichtbare maatschappelijke geëngageerdheid met de boodschap dat wij een positief verschil kunnen maken in de wereld. Hierbij is het de weg vinden op moderne media (de virtuele wereld) en in de overdaad aan informatie, die soms beangstigend voor kinderen is, ook een opdracht voor de school.

Met deze missie en visie verbindt het bestuur zich met haar oorsprong. Immers vanaf haar oprichting heeft de Van der Huchtschool zich een maatschappelijk betrokken school getoond die een positief antwoord wil bieden op de omstandigheden (misstanden) van haar tijd, vanuit een respect en liefde voor al wat leeft. Daarbij heeft zij altijd eigenzinnige pedagogisch-didactische aanpakken gehanteerd en een eigen visie gehanteerd in de relatie thuis-school.