1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Aannamebeleid

Stand van zaken
Voor schooljaar 2023-2024 is er geen plaats voor tussentijdse instroom in de groepen 2, 3, 4 en 7.

Toelatingsbeleid 4-jarigen
Op grond van bestuursbeleid mogen per jaargroep maximaal 30 leerlingen worden toegelaten. Alle aangemelde leerlingen worden in het geboortejaar (tussen 1 aug. en 31 juli.) op een lijst van aangemelde leerlingen geplaatst. Hierbij is de datum van aanmelding van belang en het feit of de nieuwe leerling broertjes en/of zusjes bij ons op school heeft. De ouders krijgen bericht (schriftelijk of via e-mail) van plaatsing op de lijst van aangemelde leerlingen. In de eerste maanden van een nieuw schooljaar wordt bepaald welke leerlingen geplaatst kunnen worden.
Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

* Broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang toegelaten, mits voor hun 3e verjaardag ingeschreven.
* De datum van aanmelding. Dit is de datum waarop het ingevulde aanmeldingsformulier op school is ontvangen. Zijn er meer dan 30 aanmeldingen dan komen een aantal kinderen op de wachtlijst.

De ouders krijgen bericht van definitieve plaatsing of op plaatsing op de wachtlijst, schriftelijk of via e-mail.

In september van het schooljaar voorafgaande aan het schooljaar waarin het kind naar school zal gaan, krijgen de ouders een verzoek (schriftelijk of via e-mail) om binnen 3 schoolweken schriftelijk aan te geven of zij daadwerkelijk gebruik maken van deze plaats. Indien zij binnen 3 schoolweken niet reageren, worden de gegevens van het kind uit onze leerlingenadministratie verwijderd. De vrijgekomen plaats wordt toegevoegd aan de eerste leerling op de wachtlijst die daarvoor in aanmerking komt (dus rekening houdend met bovengenoemde plaatsingscriteria).

Deze ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de plaatsingsmogelijkheid. Zij worden verzocht binnen een termijn van 2 schoolweken te reageren. Indien zij niet reageren, wordt de plaats aan een ander aangemeld kind aangeboden.

Ouders van kinderen die niet toegelaten kunnen worden, kunnen aangeven of zij op de wachtlijst willen blijven staan. Indien ouders dat willen, moeten zij jaarlijks in juni de school schriftelijk op de hoogte brengen van hun wens voor het daaropvolgende schooljaar. De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door de datum waarop de schriftelijke aanvraag van een wachtlijstplaats wordt ontvangen.

Toelatingsbeleid kinderen ouder dan 4 jaar

Indien leerlingen tussentijds willen instromen hanteren we deze procedure:
* Totaal aantal leerlingen in de groep moet lager dan 30 zijn.
* Er is geen wachtlijst voor de groep.
* Gesprek met de intern begeleider i.v.m. inventarisatie onderwijsbehoeften.
* Gesprek met directie over de school en rondleiding.
* Opvragen gegevens en gesprek met oude school door de intern begeleider.
* Meeloop dag in de groep.
* Beslissen of er een match is tussen de groep en de nieuwe leerling.
* Conclusie wel of niet instromen.

De datum van inschrijving (1e schooldag) is bij voorkeur de eerste dag na de zomervakantie. Indien dit niet mogelijk is, bij voorkeur de eerste dag na een andere vakantie. Mocht dit ook niet mogelijk zijn dan bepalen zorgteam en ouders in onderling overleg de dag en datum.

Toelating leerlingen van de wachtlijst
Indien in een groep een plaats beschikbaar komt, doordat b.v. een kind verhuist, een jaar doubleert, een jaar overslaat, enz., wordt de plaats aangeboden aan de eerste leerling van de wachtlijst. De schoolleider neemt contact op met de ouders om de ontstane situatie te bespreken. Indien de ouders gebruik willen maken van de plaats, moeten zij dit kenbaar maken aan de schoolleider van de school waarop het kind op dat moment zit. Vervolgens neemt de intern begeleider contact op met deze school om gegevens uit het leerlingvolgsysteem te ontvangen. Op grond van deze gegevens wordt door het zorgteam bepaald of de plaats daadwerkelijk aan deze leerling gegeven kan worden. Hiervoor geldt het zorgprofiel van de groep en het zorgprofiel van de nieuwe leerling. Het maximale toelaatbare aantal zorgleerlingen mag niet overschreden worden. De school brengt de ouders z.s.m. op de hoogte van de beslissing.