1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Aannamebeleid

De aanmeldingsprocedure
Ouders, die hun kind willen aanmelden voor de 1e Van der Huchtschool, nemen telefonisch contact met school op. Er wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding en een gesprek waarin de ouders hun vragen kunnen stellen. Indien de ouders, op grond van alle informatie, besluiten hun kind(eren) aan te melden,
wordt/worden meteen het/de aanmeldingsformulier(en) ingevuld.
Ouders krijgen schriftelijk een bevestiging van aanmelding in enig schooljaar.
Het schooljaar waarvoor wordt aangemeld, wordt bepaald aan de hand van de
geboortedatum. Hiervoor gaan we uit van de periode 1 oktober van enig jaar t/m 30 september van het daaropvolgende jaar.

Toelatingsbeleid 4-jarigen
Op grond van bestuursbeleid mogen per jaargroep maximaal 30 leerlingen worden toegelaten. Alle aangemelde leerlingen worden in het geboortejaar (tussen 1 okt. en 30 sept.) op een lijst van aangemelde leerlingen geplaatst. Hierbij is de datum van aanmelding van belang en het feit of de nieuwe leerling broertjes en/of zusjes bij ons op school heeft. De ouders krijgen bericht (schriftelijk of via e-mail) van plaatsing op de lijst van
aangemelde leerlingen. Aan het eind van dit jaar, na 30 sept. wordt bepaald welke leerlingen geplaatst worden.
Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

* Broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang toegelaten, mits bijtijds ingeschreven.
* De datum van aanmelding. Dit is de datum waarop het ingevulde aanmeldingsformulier op school is ontvangen. Zijn er meer dan 30 aanmeldingen dan komen een aantal kinderen op de wachtlijst.

De ouders krijgen bericht van definitieve plaatsing of op plaatsing op de wachtlijst, schriftelijk of via e-mail.

In september van het jaar voorafgaande aan het schooljaar waarin het kind naar school zal gaan, krijgen de ouders een verzoek (schriftelijk of via e-mail) om binnen 3 schoolweken schriftelijk aan te geven of zij daadwerkelijk gebruik maken van deze plaats. Indien zij binnen 3 schoolweken niet reageren, worden de gegevens van het kind
uit onze leerlingenadministratie verwijderd. De vrijgekomen plaats wordt toegevoegd aan de eerste leerling op de wachtlijst die daarvoor in aanmerking komt (dus rekeninghoudend met bovengenoemde plaatsingscriteria).

Deze ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de plaatsingsmogelijkheid. Zij worden verzocht binnen een termijn van 2 schoolweken te reageren. Indien zij niet reageren, wordt de plaats aan een ander aangemeld kind aangeboden.

Ouders van kinderen die niet toegelaten kunnen worden, kunnen aangeven of zij op de wachtlijst willen blijven staan. Indien ouders dat willen, moeten zij jaarlijks in juni de school schriftelijk op de hoogte brengen van hun wens voor het daaropvolgende schooljaar. De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door de datum waarop de
schriftelijke aanvraag van een wachtlijstplaats wordt ontvangen.

Toelatingsbeleid kinderen ouder dan 4 jaar cq tussentijdse aanmeldingen

Indien leerlingen tussentijds aangemeld worden, spelen de volgende criteria een rol:
* Het totaal aantal leerlingen in de groep moet lager dan 30 zijn.
* Er is geen wachtlijst voor de groep.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan (met toestemming van de ouders) contact opgenomen worden met de andere school ten einde gegevens uit het leerlingvolgsysteem te verkrijgen. Deze gegevens worden besproken in het zorgteam. Zij besluiten of de leerling geplaatst kan worden. Het besluit wordt vervolgens in de teamvergadering vermeld en toegelicht.

De datum van inschrijving (1e schooldag) is bij voorkeur de eerste dag na de zomervakantie. Indien dit niet mogelijk is, bij voorkeur de eerste dag na een andere vakantie. Mocht dit ook niet mogelijk zijn dan bepalen zorgteam en ouders in onderling overleg de dag en datum.

Toelating leerlingen van de wachtlijst
Indien in een groep een plaats beschikbaar komt, doordat b.v. een kind verhuist, een jaar doubleert, een jaar overslaat, enz., wordt de plaats aangeboden aan de eerste leerling van de wachtlijst. De directeur neemt contact op met de ouders om de ontstane situatie te bespreken. Indien de ouders gebruik willen maken van de plaats, moeten zij
dit kenbaar maken aan de directeur van de school waarop het kind op dat moment zit. Vervolgens neemt de directeur contact op met deze school om gegevens uit het leerlingvolgsysteem te ontvangen. Op grond van deze gegevens wordt door het zorgteam bepaald of de plaats daadwerkelijk aan deze leerling gegeven kan worden. Hiervoor geldt het zorgprofiel van de groep en het zorgprofiel van de nieuwe leerling. Het maximale toelaatbare aantal zorgleerlingen mag niet overschreden worden.

De directeur brengt de ouders z.s.m. op de hoogte van de beslissing. Indien een leerling toegelaten kan worden, wordt dit geëffectueerd op de 1e dag na de zomervakantie.